0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  .

  Obchodní podmínky ENTEC SOLUTIONS a. s.

   
  1. Základní ustanovení
   1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb mezi společností Entec Solutions a.s. (dále jen Entec) a jejími obchod­ními partnery. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou o obchodní spolupráci se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách Entec (www.entec.cz). Partner je povinen se s aktuálním zněním Obchodních podmínek seznámit.
   2. Aktuální znění obchodních podmínek Entec je nedílnou součástí veškerých nabídek a ostatních právních jednání včetně veškerých smluv, které mezi sebou Entec a Partner uzavřou. Odchylná úprava práv a povinností vzniklých mezi Entec a Partnerem musí být ujednaná na základě písemné smlouvy a taková úprava má přednost před těmito Obchodními podmínkami.
   3. Partnerem Entec se rozumí fyzická osoba (podnikatel) nebo právnická osoba obchodující s výpočetní a telekomunikační technikou a elektronikou, licencemi či poskytující související služby (dále společně také jako „zboží“), která podepíše s Entec Smlouvu o obchodní spolupráci či uzavře jakékoliv dílčí smlouvy.
   4. Entec i Partner vstupují do vzájemného vztahu výlučně v souvislosti se svým podnikáním, pročež se na vztahy mezi nimi neuplatní ustanovení § 433, § 1793 ani § 1796 občanského zákoníku.
  1. Kredit
   1. Entec může Partnerům s dobrou platební kázní poskytnout kredit. Kredit znamená, že Entec do určité stanovené výše nepožaduje při odběru zboží platbu předem nebo při převzetí zboží platbu v hotovosti. Výše kreditu, kterou Entec Partnerovi poskytne, je individuální a při jejím posouzení se zohledňuje mj. výše dosažených odběrů, obrat za uplynulé čtvrtletí, platební morálka, pozitivní reference z trhu, konsolidovaná finanční situace a poskytnuté zajištění pohledávek. Nezbytnou, ale nikoliv jedinou podmínkou pro získání kreditu, je uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci. Na přidělení kreditu v jakékoliv výši není právní nárok.
   2. Po vzájemné dohodě smluvních stran lze zajistit poskytnutý kreditní limit nebo konkrétní obchodní případ běžnými zajišťovacími prostředky (zejména pak avalovanou směnkou) tak, aby byla minimalizována rizika plynoucí z případné platební neschopnosti Partnera. Entec je oprávněn Partnerovi při jeho špatné platební morálce jednostranně kredit odebrat.
  1. Platební podmínky
   1. U Partnerů, kterým je přiznán kredit, bude odebrané zboží vyúčtováno formou daňového dokladu – faktury (dále jen faktura). Faktura je odeslána Partnerovi elektronicky prostřednictvím e-mailu. Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje, je nutné o tom Entec neprodleně informovat.
   2. U Partnerů, kteří nemají přiznán kredit, je nutno splnit závazek formou platby před převzetím zboží od Entec (potvrzený výpisem z bankovního účtu). V takovém případě bude vystavena před sjednaným termínem plnění proforma faktura. Tato je splatná v termínu v ní stanoveném. V případě nedodržení termínu a neprovedení platby nemůže být zboží dodáno. Další možností je platba dobírkou nebo v hotovosti při osobním odběru zboží.
   3. Partner je povinen provést platbu na účet uvedený na faktuře, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
  1. Objednávka
   1. Objednávat zboží je možno prostřednictvím zaslání e-mailu na sales@entec.cz.
   2. Entec připraví pro Partnera na základě jeho požadavků nabídku, na základě které stanoví podmínky a rozsah dodávky zboží dle své aktuální produktové nabídky.
   3. Nabídka Entec je výsledkem předchozí komunikace mezi smluvními stranami a nahrazuje jakékoliv předchozí dohody a návrhy. Do okamžiku zaslání nabídky nejsou Entec ani Partner odpovědni za dohody a nabídky učiněné před zasláním nabídky Entec a takové dohody a nabídky nezakládají odpovědnost podle § 1728 a 1729 občanského zákoníku.
   4. Partner je po obdržení nabídky Entec povinen tuto nabídku předepsaným způsobem a nejpozději ve lhůtě termínu platnosti nabídky potvrdit prostřednictvím e-mailové zprávy. Cena zboží či služeb uvedená v nabídce Entec bude stanovena v měně předem dohodnuté smluvními stranami.
   5. Je vyloučeno, aby Partner akceptaci nabídky Entec provedl s dodatkem či odchylkou. Z tohoto důvodu je také vyloučena aplikace ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
   6. Entec může přijmout objednávku jako celek nebo v případě nemožnosti dodání objednaných produktů, jen její část. V případě, že po přijetí objednávky Entec došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, smluvní strany sjednávají právo Entec objednávku po dohodě s Partnerem modifikovat nebo od ní jednostranně odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení včetně odstoupení e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o obchodní spolupráci či na jiném dokumentu Partnera. Stejné oprávnění má Entec i v případě, kdy výrobce/dodavatel přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
  1. Přechod vlastnického práva
   1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Partnera úplným zaplacením kupní ceny, není-li dohodnuto písemně jinak. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet Entec.
   2. Při dodání software nevznikají Partnerovi dodáním žádná autorská práva. Entec Partnerovi software poskytuje jako předmět koupě tak, jak je, se všemi právy, povinnostmi a omezeními, které vyplývají z licenčních podmínek stanovených výrobcem software, a ke kterým je Partner nebo jeho zákazník povinen k řádnému užívání software přistoupit a software užívat v souladu s těmito licenčními podmínkami.
  1. Dodání zboží
   1. Entec dodá Partnerovi produkty uvedené v nabídce výhradně na základě akceptované nabídky Entec.
   2. Entec je plně závislý při plnění dodacích termínů uvedených na jednotlivých nabídkách Entec na dodávkách ze strany výrobců a jiných dodavatelů. Z tohoto důvodu jsou termíny dodání vedeny jako předběžné. Entec vyvine maximální úsilí ke splnění termínu dodávky, avšak neručí za jeho dodržení.
   3. Povinnost dodat zboží dle nabídky je splněna předáním zboží Partnerovi v místě jeho sídla nebo pobočky, není-li smluvními stranami dohodnuto jiné místo dodání. Partner je oprávněn před odesláním zboží místo dodání písemně změnit tak, že zboží bude dodáno k rukám třetí osoby. Entec si vyhrazuje právo ověřovat takovou změnu místa dodání.
   4. Není-li smluvními stranami sjednána závaznost dodací lhůty Entec, je dodací lhůta pouze orientační. Entec splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží v poslední den lhůty Partnerovi či dohodnuté třetí osobě.
   5. Partner popř. třetí osoba dohodnutá smluvními stranami je povinen zboží dodané Entec podrobně prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od Entec nebo od dopravce.
   6. Partner či třetí osoba je povinna produkty převzít v případě, že nevykazují žádnou právní ani faktickou vadu a jejich převzetí potvrdit na přepravní list popř. na dodací list Entec. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (u balíkových zásilek kartónová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je Partner povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Zprávu o vadách (poškození zásilky) je Partner povinen neprodleně, nejpozději pak do 48 hodin ode dne jejího doručení zaslat Entec. Stejná povinnost platí u Partnera pro kontrolu věcného obsahu zásilky včetně sériových čísel a kódových označení produktů. Jde-li o zevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí je Partner povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do 48 hodin po jejím převzetí Entec a dopravci.
   7. Okamžikem převzetí přechází na Partnera i nebezpečí škody na zboží.
   8. Entec má právo pozastavit plnění dle jakékoli nabídky Entec (objednávky Partnera) z důvodu neuhrazených závazků Partnera vůči Entec po termínu splatnosti popř. z důvodů prodlení Partnera s plněním jiných povinností. Tyto důvody vždy Entec Partnerovi neprodleně sdělí.
  1. Záruční podmínky
   1. Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží Partnerovi či dohodnuté třetí osobě.
   2. Délka a rozsah záruk se odvíjí od délky a rozsahu záruk poskytovaných výrobci a dodavateli na své produkty.
   3. Délka záruční doby pro jednotlivé Partnerem dodávané produkty je uvedena na webových stránkách Entec, případně bude tato informace na vyžádání poskytnuta Entec.
   4. V případě zakoupení prodloužené délky záruky se obsah a podmínky řídí smluvními ujednáními o prodloužení záruky.
  1. Osobní údaje
   1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   2. Entec zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro plnění smlouvy a osobní údaje, které nám byly poskytnuty pro zdárné zpracování Vaší objednávky. Entec zpracovává osobní údaje plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonnými předpisy ČR.
   3. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů Entec naleznete na adrese www.entec.cz v sekci O nás – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.
  1. Závěrečná ustanovení
   1. Partner a jeho zaměstnanci nejsou zaměstnanci ani reprezentanty Entec a nemají právo reprezentovat, zastupovat nebo jednat jménem Entec.
   2. Partner nesmí poskytovat zaměstnanci Entec žádné osobní dary nebo jiné osobní výhody v souvislosti s výkonem jeho povolání.
   3. Partner není oprávněn poskytovat, publikovat ani jiným způsobem zpřístupňovat třetím stranám žádné informace o Entec, které se dozví v souvislosti s uzavřením a plněním smluv, zejména skutečnosti tvořící obchodní tajemství Entec, s výjimkou poskytování informací a údajů nezbytných pro řádné plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv. Uvedená povinnost mlčenlivosti zůstává pro Partnera zachována i po ukončení platnosti či účinnosti veškerých uzavřených smluv mezi Entec a Partnerem.
   4. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Partnery, jež mají s Entec uzavřenu Smlouvu o obchodní spolupráci či jakékoliv dílčí smlouvy, ode dne jejich vyhlášení formou zveřejnění na webových stránkách Entec. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto Obchodních podmínek jsou závazné uplynutím 14 dnů od jejich vyhlášení.
   5. Entec je oprávněn Obchodní podmínky měnit zejména při změně příslušných právních norem, ekonomické situace jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a datum její účinnosti společnost vyhlásí nejméně 14 dnů předem, a to zveřejněním na webové adrese: www.entec.cz v sekci Novinky.