0
Košík je prázdný
0

  Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

  GDPR

  Informace ke zpracování osobních dat
  Společnost Entec Solutions a.s., se sídlem Březová 180, 763 15 Březová, IČO 47911514 (dále jen „Entec“) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s platnými zákonnými předpisy ČR.
  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Zabezpečení Vašich osobních dat
  Entec zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a osobní údaje, které nám byly poskytnuty pro zdárné zpracování projektů či Vašich objednávek. Pro zajištění bezpečnosti osobních dat, které nám předáváte, jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu jiným subjektům pro další zpracování, s výjimkou třetích osob (poskytovatelé přepravních služeb, servisní střediska) za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv a realizace zpracovávaných projektů a Vašich objednávek či požadavků, a to pouze v nezbytně nutné míře, a dále pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
  Doba uchování osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace Vašich objednávek včetně případných reklamačních řízení, zpracování projektů apod. V případě, že byla s Vámi uzavřena smlouva, uchováváme osobní data po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu, po kterou je společnost Entec povinna jakožto správce uchovávat osobní data podle oprávněného zájmu, obecně závazných právních předpisů nebo dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
   

  Právo na informace
  Vaším právem je požádat Entec o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osobou, které tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme o Vaší osobě.
  Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).


  Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Entec Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
   

  Aktualizace údajů, právo na opravu
  Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), je nezbytné, abyste nás o takových změnách neprodleně informovali, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální, nedocházelo k případným omylům a mohli jsme řádně vykonávat svoji činnost správce.
  S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 
   

  Námitky
  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům o Vaší osobě na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7


  Právo na omezení zpracování
  Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme neoprávněně a dále pokud máte za to, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
   

  Právo na výmaz
  Pokud jste nám v minulosti udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my máme povinnost údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, ze zákonných důvodů, či v případě oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Taková data však nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

  Kam se můžete obrátit

  Entec Solutions a. s.
  Březová 180
  763 15 Březová

  Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email gdpr@entec.cz nebo na adresu naší společnosti.


  Webové stránky - soubory protokolů

  Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http

  Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

  Soubory cookies
  Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

  Analýza a statistiky
  Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.


  Zasílání novinek na email
  V případě, že jste společnosti Entec udělili patřičný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jsme Vám oprávněni zasílat informace o akcích a školeních pořádaných Entec, či newslettery a informace o produktech nabízených naší společností prostřednictvím emailu, ze kterého nám byl udělen souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již nemáte zájem o zasílání informačních mailů od Entec, můžete zrušit zasílání marketingových sdělení zasláním mailu na adresu gdpr@entec.cz.

  Předávání osobních údajů do třetích zemí
  K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.
   

  Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 25. května 2018.